บทความทั้งหมด

“…ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร-นครพนม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบริเวณสองฝั่งของลำน้ำก่ำที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง…”

“…ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาว…”

การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในการร่วมกันรักษาความสะอาดตามคูคลองต่างๆ รวมถึงเรื่องการรื้อถอนบ้านเรือนประชาชนที่มาสร้างรุกล้ำริมคลอง ก็ดำเนินการควบคู่กันไป เมื่อไม่นานมานี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลอง 1 บริเวณพื้นที่สาธารณะ ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ได้มีการจัดทำโครงการปทุมธานีโมเดลขึ้น โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองต่างๆ เห็นได้ว่าเกิดประโยชน์มากที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์ อันดับแรกคือการปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาดการถูกสุขลักษณะสุขอนามัยและที่สำคัญประชาชนที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายได้มีที่อยู่ที่มีความมั่นคง แข็งแรง และถูกกกฎหมาย มีความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ก็จะช่วยให้สถาบันครอบครัวมีความแข็งแรงมากขึ้น และจะสามารถสร้างความมั่นคงในด้านอื่นๆต่อไปได้

ผักตบชวามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และรวมกลุ่มกันหนาแน่นก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำที่ขวางทางไหลของน้ำและการขนส่งคมนาคมทางน้ำ จากกรณีปัญหาผักตบชวาทำให้ลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลางช่วงไหลผ่านอำเภอท่าตูมและอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำ 9 แหล่งจำนวนทั้งหมด 29 หมู่บ้าน เกิดการตื้นเขินและปัญหาการขาดแคลนรายได้ของคนในชุมชน ทำให้ชาวบ้านอำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีความสนใจที่อยากจะเปลี่ยนผักตบชวาวัชพืชไร้คุณค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและสมุนไพรพื้นอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเห็นว่าในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ชาวบ้านจำนวนมากเดินทางกลับมาบ้านเกิด จึงเป็นช่วงสำคัญที่จะร่วมมือกันสร้างโอกาสท่ามกลางวิกฤตให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นชุมชนมีภูมิปัญญาที่เป็นของตัวเองสำหรับใช้ในการจัดการกับวัชพืช ได้นำความรู้เหล่านั้นมาสร้างเป็นผลผลิตหรือนำมาประกอบอาชีพจนเกิดเป็นรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีแกนนำที่ดี มีผู้คนที่ให้ความร่วมมือ มีเครือข่ายอาหารปลอดภัย ไปจนถึงมีศูนย์เรียนรู้ที่เป็นมรดกของพื้นที่ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

ความเข้มแข็งในชุมชนก็คือ การสร้างกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการประชาร่วมใจสร้างไทยเป็นหนึ่ง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงตลาดในชุมชนตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองนำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจในการทำการเกษตรและปศุสัตว์ให้เกิดความรู้และนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ทอดทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและนำความรู้ไปขยายผลเพื่อพัฒนาในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน

“…ให้สร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมถนนพระรามที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนสุขสวัสดิ์ (สะพานภูมิพล 1) เชื่อมระหว่างแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กับตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทางด้านใต้หรือ (สะพานภูมิพล 2) เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและการขนส่งสินค้า…”

โครงการส่งเสริมอาชีพในผู้สูงอายุ ปัจจุบันสภาวะทางเศรษฐกิจได้มีการถดถอยอย่างรุนแรงทำให้ในหลายพื้นที่ต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ ในพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนที่มีปริมาณคนว่างงานสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรเนื่องจากคนในชุมชนบางส่วนไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ประกอบอาชีพรับจ้างและทำให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอนขาดความรู้เรื่องการต่อยอดและการพัฒนาอาชีพ ซึ่งจากสถานการณ์นี้องค์การบริหารส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นที่ท่านโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำยาเอนกประสงค์และยาหม่องให้ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลมะเกลือใหม่ซึ่งเป็นการช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาส บรรดาผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถร่วมกิจกรรมได้และวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ผลักดันจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมผู้สูงอายุบนพื้นฐานของทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและอีกทางหนึ่งด้วย

โครงการสีคิ้วโมเดล ถือเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยแต่ปราศจากสารเคมี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งโครงการสีคิ้วโมเดลนั้นสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ประเทศไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย ที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าเพิ่ม ที่สำคัญยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาอีกด้วย

จากอดีตจนถึงปัจจุบันชีวิตของคนไทยจะมีความเป็นอยู่ที่มีความละเอียด พิถีพิถันในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินซึ่งจะเห็นได้จากความหลากหลายของอาหารไทยที่มีการปรับแต่งให้มีความสวยงามน่ารับประทาน มีความอร่อยจนเป็นที่นิยมจากนานาชาติ เครื่องปรุงอาหารไทยที่สำคัญก็คือเครื่องแกงต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตอาหารทุกครัวเรือน ทำจากเครื่องเทศและสมุนไพรที่เป็นพืชผลทางเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นจำนวนมาก พืชผลเหล่านี้มีอายุในการเก็บรักษาไม่ยาวนานและมีปริมาณที่ไม่แน่นอน จึงต้องเกิดการแปรรูปให้ตรงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้บริโภค ซึ่งทำให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเกตุใหญ่ ผลิตพริกแกงที่มีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

“…ให้จัดตั้งมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ มูลนิธิภูมิพล และมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อช่วยเหลือการศึกษาและการทำปริญญานิพนธ์ หรือการวิจัยให้แก่บัณฑิต และพระราชทานแก่บัณฑิตที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาต่างๆ ในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเมื่อนักศึกษาทุนกลับสู่ประเทศไทย…”

“…ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน และอุโมงค์ลอดใต้ภูเขา ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในจังหวัดมุกดาหาร ส่งให้พื้นที่เพาะปลูกอำเภอเขาวง แก้ภัยแล้งได้ยั่งยืน…”

“…ให้กรมประมงรักษาพันธุ์แท้ไว้ในสวนจิตรลดา ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าปลาดังกล่าวมิได้กลายพันธุ์ไป ขอให้เร่งรัดเรื่องพันธุกรรม ถ้าหาพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้ก็เอาที่สวนจิตรลดา…”

นอกจากจะมีของดีมีคุณภาพแล้ว ยังมีการบริหารจัดการด้านพลังงานแบบครบวงจรในชุมชน เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางด้านพลังงาน กลุ่มกล้วยกวนแม่จำนงค์ได้นำเตาเศรษฐกิจประยุกต์และเตาแก๊สชีวมวล นำมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนสร้างรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้สามารถคว้ารางวัสดุยอดคนพลังงานปี 2561 ในสาขาวิสาหกิจลดการใช้พลังงานยอดเยี่ยมในระดับประเทศได้

สมุนไพรไทยเป็นเศรษฐกิจหลักทางรอดของเศรษฐกิจไทย เพราะเป็นเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย และเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้ตลาดสมุนไพรไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นโอกาสของสมุนไพรไทยหลายๆ ตัวไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจร กระชาย เนื่องจากพบว่ามีฤทธิ์ต้านไวรัส covid-19 ได้ดีรวมถึงแผนการรักษาสุขภาพของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้สมุนไพรประกอบกับนโยบายในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้น

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดขึ้น คือ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นการพลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมใน บ้านเกิดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด สนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไป ที่ประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรือในจังหวัดต่างๆ นั้น กลับมาทำอาชีพการเกษตรที่บ้านเกิดของตนเอง โดยสหกรณ์การเกษตรจะเป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพการเกษตรที่มั่นคงการบริหารจัดการครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทางการจำหน่าย ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปีแล้วตั้งแต่ปี 2563-2565 ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไทยกำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 โครงการนี้จะตอบโจทย์กับสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไทยที่กำลังเผชิญอยู่ได้เป็นอย่างดี

“การดำริสร้างสถานศึกษานี้ขึ้น ก็เพื่อจะได้ช่วยเหลือเด็กผู้พลอยประสบเคราะห์กรรมให้มีสถานที่เล่าเรียน ซึ่งโดยธรรมชาติควรมีสิทธิ์ที่จะกระทำสิ่งใดได้เช่นผู้อื่น การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่โชคชะตาบันดาลให้ต้องเกิดมาในภาวะเช่นนี้ย่อมเป็นกุศลและเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติ เพราะเด็กเช่นว่านี้เมื่อได้รับการศึกษา อบรมด้วยดีเติบโตขึ้นก็จะเป็นพลเมืองที่ดีเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองในอนาคต”

“…ให้ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบใน (ถนนรัชดาภิเษก) โดยสร้างถนนเพิ่มขึ้นในรูปแบบของถนนวงแหวนรอบ (Ring Road) และถนนยกระดับ (Elevated Road) เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชนทั่วไป…”

“สิ่งโสโครกจากบ้านเรือนที่ให้เทศบาลสูบไป มักนำไปปล่อยลงคลอง ลงแม่น้ำ ถ้าหาที่แห่งหนึ่งนอกเมือง ทำถังหมักสิ่งโสโครกไว้ 10 วัน สิ่งที่เป็นสิ่งโสโครกก็หายโสโครกเชื้อโรคอะไรก็หมดไป ถ้าให้ดีเอาไว้ 28 วัน ให้มันจริงๆจังๆ พวกเชื้อที่ร้ายแรงที่ยังมีอยู่ก็หมด แม้แต่กลิ่นก็หายหมด เสร็จแล้วเอามาตากใช้ประโยชน์ได้ ทั้งส่วนที่เป็นของแข็งและส่วนที่เป็นน้ำเป็นปุ๋ยที่ไม่เหม็น เทศบาลต่างๆ ที่มีปัญหานี้ก็ต้องพยายามพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อไป”

“…ให้พัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำลำนางรอง โดยสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวที่หมู่บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง และสร้างเขื่อนลำนางรอง เพื่อควบคุมการจัดสรรน้ำให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกพืช…”

พื้นที่ใหม่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนใหญ่ที่สุดนับหมื่นไร่อยู่ในดินแดนแห่งนี้ เป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติ ที่นักวิจัยทั้งไทยและชาวต่างชาติอยากจะเข้ามาศึกษากันและ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกก็เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ได้ก่อตั้งเครือข่ายสมุนไพรในนามลังกาสุกะโมเดลขึ้น โครงการลังกาสุกะโมเดลเกิดจากแนวของ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิงของไทยผู้โด่งดังระดับโลกในฐานะผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์และยังพัฒนายาอีกหลายชนิดซึ่งผลงานของเภสัชกรหญิงชาวไทยทำให้ผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยก็สามารถเข้าถึงยารักษาสั้นไวรัสเอดส์ได้อย่างเท่าเทียมกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจที่จะนำความรู้ด้านเภสัชกรรมของตนเองมาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่จังหวัดภาคใต้ซึ่งมีพี่น้องชาวมุสลิมจำนวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ จังหวัดนราธิวาส ทำอาชีพเลี้ยงแพะซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับสังคมมุสลิมมาอย่างยาวนาน นอกจากจะนิยมรับประทานเนื้อแพะแล้วนมแพะได้รับการยอมรับ ว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีสารอาหารที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด การนำพระมาเป็นอาหารนั้นก็มีความสำคัญในด้านของความเชื่อทางศาสนาอิสลามอยู่ด้วยดังนั้นแพะจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งมีความต้องการบริโภคค่อนข้างสูง จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมให้ประชาชนจากเดิมที่มีการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองธรรมชาติ เปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงแพะอย่างถูกหลักวิชาการภายใต้การบริหารจัดการแบบธนาคารที่เราเรียกว่าธนาคารแพะ ธนาคารแพะเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อขยายพันธุ์แพะโดยเริ่มต้นจากหน่วยงานราชการในพื้นที่นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แท้ที่มีคุณภาพไม่แจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปเลี้ยงแล้ว เมื่อเกิดลูกแล้วก็ส่งกลับคืนให้กับหน่วยงานนั้น จะได้มีลูกเพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรรายอื่นต่อไป

“…แก้ปัญหาจราจรด้วยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยให้จัดหารถจักรยานยนต์แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทำหน้าที่เป็นรถนำขบวนให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน…”

“...ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแลบำบัดทุกข์ให้แก่นักเรียนและประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นกันดารห่างไกลหมอ และจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามความจำเป็นโดยให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปโดยรถยนต์และตระเวนไปตามถนนหนทาง ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลชนบท...”

“...หนังสือประเภทสารานุกรมนั้น บรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง เมื่อมีความต้องการ หรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใด ก็สามารถค้นหา อ่านทราบโดยสะดวก นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ เกื้อกูลการศึกษา เพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชนอย่างสำคัญ...”

“…ควรพิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยโสมง ทำเลที่สร้างเขื่อน พิกัด 48 PSA 806-585 แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระหว่าง 5437 III โดยด่วน ทั้งนี้ควรพิจารณาเก็บกักน้ำอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรสองฝั่งห้วยโสมง ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี…”

เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงต่างรู้จักไร่อรหันต์กว้างขวาง เพราะในหลายปีก่อนไร่อรหันต์แห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกมันสำปะหลังที่มากที่สุดในประเทศ และยังมีช่องยูทูปเป็นของตนเอง แต่ในปัจจุบันนี้ไร่อรหันต์กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง ในการเป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบผสมผสานและการปลูกพืชอย่างคุ้มค่าบนเนื้อที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด ในปัจจุบันเกษตรกรและมีการปลูกพืชแบบเดิมๆ การหันมาปลูกพืชชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองการทำการเกษตรของชาวบ้าน แต่แนวทางดังกล่าวไม่ใช่แนวคิดใหม่ จะเป็นแนวทางที่เกษตรกรบางพื้นที่ดำเนินมาก่อน และประสบผลสำเร็จมาแล้วที่บ้านกุดปลาเข็ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยใช้ปัญหาเป็นอีกพื้นที่ที่เกษตรกรประสบผลสำเร็จจากการปลูกพืชที่เหมาะสมในแนวทางผสมผสานแนวเกษตรอินทรีย์นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

ชุมชนที่นี่สามารถเอาชนะความแห้งแล้งของธรรมชาติได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน รวมไปถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมของคนในชุมชน พื้นที่แห่งนี้แต่เดิมเป็นพื้นที่ดินที่ค่อนข้างแห้งแล้ง แต่ปัจจุบันสามารถที่จะปลูกพืชผลต่างๆได้อย่างงดงาม ที่สำคัญคนในชุมชนมีความสุขกับวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ชาวบ้านโคกพลวงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชน ซึ่งมีผู้นำที่มีหัวใจอาสาโดยนำความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหามาถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน ได้นำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม เมื่อมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ยอมเสียสละผลประโยชน์เพียงเล็กน้อย เพื่อส่วนรวมนำความสุขอย่างมหาศาลลงมาสู่ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็สามารถที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เช่นเรื่องราวของชาวชุมชนบางบัวเขตลาดกระบัง ที่มีพื้นที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็มีต้นทุนไม่มาก แต่สามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดรายได้เสริม ที่สำคัญจะเห็นได้ถึงเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของชาวชุมชนบึงบัว ที่พร้อมจะเสียสละเวลาว่างมาทำกิจกรรมและสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม

“...ให้แก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำการเกษตรไม่ได้ผล และให้ทำพื้นที่เพื่อทดสอบปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มให้ได้ผล เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงและผู้สนใจทั่วไปที่กำการเกษตรไม่ได้ผลเนื่องจากประสบปัญหาดินเค็ม...”

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพสามารถยึดเป็นหลัก ในการดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลางและสอดคล้องกับการใช้จ่ายของตนเองอย่างเหมาะสม การดำเนินโครงการสานต่อที่พ่อทำขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่หรือที่เรียกกันว่าโครงการ 1 ไร่แก้จน มีการขับเคลื่อนเดินหน้าเต็มที่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซร จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสานต่อที่พ่อทำขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจเป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจาก การส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนที่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและนำกลับไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองอย่างแท้จริง

Powered by MakeWebEasy.com