บทความทั้งหมด

“ ...ในที่สุด ปีนี้น้ำก็ท่วมและเกิดระลึกขึ้นมาได้ว่ามีโครงการนี้อยู่...จึงให้คนไปถ่ายรูปมีหลายฝ่ายทั้งทางภาคพื้นดิน ทั้งทางอากาศ ในรูปได้เห็นว่ามีการสูบน้ำปลายหนึ่งของท่อจุ่มอยู่ในสระ และดูดน้ำออกจากสระ น้ำในสระนั้นมีระดับวัดได้ 3 เมตร 50 เซนติเมตร แต่เมื่อดูแล้วข้างนอก น้ำขึ้นสูงไปมากกว่านั้นจึงบอกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งหยุดสูบน้ำออกไปและถ้าอย่างไรให้เปิดประตูน้ำที่เป็นท่อ และช่องที่เปิดน้ำให้เข้า-ออกได้ ให้น้ำเข้ามา น้ำก็ค่อยๆเข้ามาเอื่อยๆ น้ำจึงขึ้นมาหน่อย แต่ว่าเข้ามาช้ามาก... ก็เลยบอกว่าให้ฟันคัน ให้ใช้รถตักที่เขาเรียกว่าแบ็คโฮตักคันที่กั้นน้ำนั้นให้น้ำเข้ามา...และในเวลาเดียวกันก็วัดระดับน้ำ ปรากฏว่าระดับน้ำทางด้านตะวันออกคือน้ำที่มาจากแม่น้ำป่าสักสูงกว่าด้านที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 20เซนติเมตร ความรู้นี้ ไม่มีใครเคยรู้ว่า น้ำที่อยู่ในทุ่งด้านป่าสักมีความสูงกว่าแม่น้ำเจ้าพระยา และความรู้นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้งกรมชลประทานเกิดความรู้ว่า น้ำท่วมกรุงเทพฯ มาจากไหนและไปไหน... ”

ศาสตร์พระราชา อ.โพนยาง จ.ศรีสะเกษ การร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนในตำบลโพนยางหน่วยงานภาครัฐและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ปัจจุบันนี้ตำบลโพนยางกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพี่น้องประชาชนในชุมชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้จักการสร้างรายได้และการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะช่วยทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขเกิดความมั่นคงเกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งทั้งหมดนี้จะกลายเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้าวนาถุง จ.สุรินทร์ ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งทำให้เราได้เห็นความจริงในข้อที่ว่าชาวนาไทยนั้นยังขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพและไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับในฤดูกาลถัดไปได้ยังคงต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ วันนี้มีกลุ่มเกษตรกรที่เขาประกาศจะช่วยให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้เองเพียงแค่ใช้วิธีการปลูกข้าวลงในถุงพลาสติกเท่านั้น การปลูกข้าวในถุงพลาสติกหรือว่าการปลูกข้าวนาถุงนั่นเอง

ปราชญ์ชุมชนบ้านฮูแตทูวอ จ.นราธิวาส ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อที่จะเอาชนะพื้นดินที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรม จนกระทั่งประสบความสำเร็จและยังถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆในชุมชนได้นำไปทำตามกันอีกด้วย

โครงการศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชน จ.นครสวรรค์ ผู้นำทีนี่เชิญชวนร่วมมือร่วมใจและความเสียสละคนละเล็กคนละน้อยของคนในหมู่บ้านนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ให้ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากพื้นดินที่รกร้างว่างเปล่าปัจจุบันนี้พวกเขาสามารถที่จะปลูกพืชผลต่างๆได้อย่างงดงามแล้วก็มีความสุขกับวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

“ ปัญหาสำคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทำได้ ในเมืองไทยเองก็ทำได้ หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาแล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้หรือจะจ้าง บริษัทต่างประเทศมาก็ทำได้ นี่แหละปัญหาเดียวกัน เดี๋ยวนี้กำลังคิดจะทำ แต่ติดอยู่ที่ที่จะทำ ”

“ ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามลำน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำปิง ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ตามที่ทรงวางโครงการในช่วงระยะแรก จำนวน 13 อ่าง เพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกเดิมของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ และพื้นที่ป่าละเมาะที่จะบุกเบิกเป็นที่ทำกิน เพื่อจัดสรรให้กับราษฎรเข้าทำกินต่อไป รวมพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ สามารถมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ในฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สำหรับหมู่บ้านต่างๆ ดังกล่าวตลอดปี นอกจากนั้นยังจะมีน้ำไว้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านปศุสัตว์ การประมงการเกษตรและอุตสาหกรรม ใน พื้นที่พัฒนาการเกษตร ประมาณ 66,000 ไร่ ได้อีกด้วย ส่วนพื้นที่ต้นน้ำลำธารเหนืออ่างเก็บน้ำต่างๆ ขึ้นไป มีพื้นที่ประมาณ 104,000 ไร่ จะใช้เป็นพื้นที่พัฒนาป่าไม้ โดยปลูกไม้สามอย่าง คือ ไม้ฟืน ไม้ผล และไม้ใช้สอย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ดังกล่าว การดำเนินงานตามโครงการฯ ในระยะแรกนี้ให้แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 ความโดยสรุปว่า ให้ดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณตำบลหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในอำเภอหนองปรือ) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดี โดยขอให้ประสานและสนับสนุนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดสระน้ำ ปลูกป่า ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้จัดหาที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ทรงเน้นเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน คือไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ตามหลักการฟื้นฟูและสร้างสมดุลในระบบนิเวศ ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“...ถ้าเราไม่ละเลยเมื่อเขาย้ายไปแล้วก็จะมีที่ที่จะทำมาหากินได้ก็ตอนแรกก็ยังไม่เห็นด้วย แต่เราก็พิสูจน์ได้แล้วโครงการเล็กๆ นี้ก็เป็นโครงการตัวอย่าง...”

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 กระทบต่อหลากหลายอาชีพและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน และตอนนี้หลายหน่วยงาน หลายภาคส่วนก็เร่งมือในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยยึดหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน ให้เกิดการเรียนรู้เกิดองค์ความรู้และเกิดการมีส่วนร่วมให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้นแบบของจังหวัดสามารถช่วยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนหันมาปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองได้มากขึ้น ที่สำคัญเลยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ทั้งยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนา จึงเชื่อได้ว่าจะเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ชุมชนที่นี่ได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างใน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนโดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จากความสำเร็จความล้มเหลวจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วจึงค่อยๆ ขยายผล ด้วยความรอบคอบปัจจุบันนี้ที่ชุมชนหัวอ่าวเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่สืบสานศาสตร์พระราชา โดยการนำหลักการโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้ได้นั้นสมาชิกจะต้องเรียนรู้ในหลักการทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ซึ่งถือเป็นแนวทางในการใช้ลำดับขั้น เพื่อเดินตามไปทีละขั้นค่อยๆก้าวไปแบบยั่งยืนและมั่นคงซึ่งหากใครทำได้เพราะแม้จะเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นอีกสักกี่ครั้งก็ไม่พบกับความยากจนอย่างแน่นอน

ถนน ความจริงมีจำนวนไม่ขาดแคลน ที่บนถนนไม่ขาดแคลน แต่เล่นรถขวางลำก็จะไม่พอ แต่ถ้าแล่นเรียงคันไปโดยดี โดยมีระเบียบการดี ๆ เข้าใจว่าพอ ไปคำนวณก็ได้ว่าจำนวนรถที่แล่นทุกวันเท่าไหร่ และถนนมีเท่าไหร่ ก็คงจะเห็นได้ว่าพอ สำคัญอยู่ที่ระเบียบการ และสำคัญอยู่ที่กรมตำรวจ ที่กลุ้มใจก็อยู่ที่การแก้ไขนี่มีปัญหา มีอุปสรรค ที่แก้ไขไม่อยู่ที่บุคคล ถ้าแก้ปัญหาบุคคลได้แล้ว คือ บุคคลหมายถึง ท่านทั้งหลายทุกคน แล้วก็แต่ละคนที่ขับรถในท้องถนน ถ้าแก้ไขได้ก็จะแก้ไขปัญหาจราจรได้

หมู่บ้านวังน้ำมอก บ้านดอนขนุน บ้านภูพนังม่วงและหมู่บ้านอื่นๆ บริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้ป่า ต้นน้ำห้วยทอน สมควรที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรมีน้ำในการเพาะปลูก พัฒนาอาชีพให้มั่นคงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาหมู่บ้าน ในรูปหมู่บ้านป่าไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรเข้าไปบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร

โครงการทหารพันธุ์ดี โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในระยะแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีความรู้มีความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยแล้วก็ได้ผักที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริโภคเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและหากเหลือจากการบริโภคก็ยังสามารถนำมาจำหน่ายสร้างเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย

การขยายผลการจัดทำโครงการโคกหนองนาอินทรีย์วิถีพุทธไปในระดับครัวเรือนโดยน้อมนำพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบริหารจัดการชีวิตและการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้งบประมาณ ขอเพียงกล้า แล้วลงมือทำจากคนที่เคยเป็นหนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีเงินเหลือเก็บพอกินพอใช้ รายการเดินหน้าปฏิรูป วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 https://youtu.be/ypw1tNa2oZ4 ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group เพลงในวิดีโอนี้

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นการจัดให้มีการศึกษาเพื่อหนุนให้เด็กนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ไม่เน้นการเรียนรู้เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น การพัฒนาพื้นที่เล็กๆที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน พัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อให้เด็กๆได้อาหารกลางวันที่ปลอดภัยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยเพิ่มทักษะชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนด้วย

ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก สามารถที่จะรวบรวมชาวบ้านขึ้นมาเป็นกลุ่มอาชีพสร้างรายได้เสริมจากการผลิตสินค้าหัตถกรรมออกจำหน่ายในยามว่างและภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้นั้นก็ยังมีการจัดทำฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติตามได้อย่างง่ายด้วย ซึ่งต่อมาชาวบ้านหนองบงได้รับการจัดให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2558 แล้วก็ยังเป็นหมู่บ้านพี่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่หมู่บ้านน้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง

ชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี การผลักดันให้พืชสมุนไพรไทยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นโดยสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติ ที่เน้นการพัฒนาและขึ้นทะเบียนสมุนไพรที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นโอกาสให้สมุนไพรไทยออกสู่ตลาดและสามารถแข่งขันได้ในระดับต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยจะมีชุมชนในการปลูกพืชสมุนไพรหลายแห่ง อย่างในพื้นที่ชุมชนบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ที่เป็นชุมชนต้นแบบในการปลูกพืชสมุนไพร

โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ การทำการเกษตรถือเป็นต้นน้ำของการผลิตภายในประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงต่อไปจนถึงขั้นตอนกลางน้ำและปลายน้ำ กลางน้ำก็คือการแปรรูปและปลายน้ำก็คือการทำการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลนี้ จำเป็นจะต้องมีทิศทางที่สอดคล้องและไปในทางเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ลงมือจากต้นน้ำจะต้องทำตามความต้องการของตลาดเท่านั้นแต่การทำการเกษตรแนวใหม่นั้นเกษตรกรจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตนเอง บนพื้นฐานของความสุขตามวิถีชุมชนหรือที่เราเรียกกันว่าเกษตรเชิงพื้นที่นั่นเอง

ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองสวน จ.สมุทรปราการ โดยคุณลุงซ้อนซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงปลานิล และกุ้งขาวในบ่อเดียวกัน คุณลุงจะทำอย่างไรให้ได้ปลานิลและกุ้งขาวคุณภาพดีจำหน่ายได้ราคาและวันนี้ลุงซ้อนสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกับการจำหน่ายสัตว์น้ำทั้ง 2 ชนิดนี้อีกทั้งยังสามารถประหยัดรายจ่ายจากการใช้พืชผักสวนครัวในพื้นที่แล้วก็ยังสอนชาวบ้านให้ทำวิธีเดียวกันด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆให้กับคนภายนอกให้มีอาชีพที่ยั่งยืน อาหารที่ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วสัตว์น้ำ 2 ชนิดนี้ยังมีมูลค่าสูง สามารถที่จะสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่แต่ละปีได้ไม่น้อยทีเดียว

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่นี่ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเขาเชื่อว่าการตามรอยพ่อนั้น เป็นหนทางในการค้นหาความสุขอย่างแท้จริง และในปัจจุบันสามารถรวมแปลงกับเกษตรกรท่านอื่นในตำบลทับยา และร่วมกันสร้างพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพและปลอดสารเคมี การใช้ชีวิตพอเพียงปลูกข้าวอินทรีย์และไร่นาสวนผสม โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความลำบาก ให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตการขาดแคลนน้ำและบำบัดปัญหาไปได้ ชาวบ้านจึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลาขึ้น เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์โดยเน้นให้ทุกคนนั้นมีรายได้ลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มะระขี้นก และบอระเพ็ด เป็นพืชที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้ว มากไปกว่านั้นรสชาติของมะระขี้นก และบอระเพ็ด มีรสชาติขมจนต้องเมินหน้าหนีกันทีเดียว แต่ความจริงแล้วการมีรสชาติขมของพืช ผัก ผลไม้เหล่านี้ ถือว่ามีสรรพคุณทางยาที่ดีต่อสุขภาพ ดั่งคำว่า “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” และด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านใน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จึงหาวิธีแปรรูปเพื่อเปลี่ยนรสขมให้มาเป็นรสหวานแบบธรรมชาติและสามารถจำหน่ายเป็นของดีประจำท้องถิ่นได้อีกด้วย นอกจากการที่ชาวบ้าน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นำผลไม้ในท้องถิ่นมาแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายอย่าง จนได้รับรางวัลมากมายแล้วนั้น ทางกลุ่มก็ยังตั้งใจให้ชุมชนทุกรุ่นได้รู้จักพืชผัก ผลไม้เก่าแก่ไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย จึงได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลไม้อบแห้ง เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้อีกด้วย

กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพง ชุมชนพงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่มีสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนมะพร้าว แต่ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป บวกกับเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้พืชผลเกษตรตกต่ำ จึงต้องหาอาชีพเสริมกัน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ที่มีแต่โบราณ จนได้รวมกลุ่มกันเลี้ยงผึ้งโพง ที่ชุมชน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างอาชีพเสริม นอกจากเราได้เห็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านทำรีสอร์ทผึ้ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นอย่างดีแล้ว ชาวบ้านยังเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ รวมกันเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

โครงการธนาคารปูม้าชุมชนคลองเทียน ต.แหลมผักเบี้ย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชุมชนแหลมผักเบี้ยมีการทำประมงชายฝั่งในยาวนานโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสัตว์น้ำที่ต้องการมีการทำประมงมากจนทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงอย่างน่าใจหายชุมชนจึงได้ริเริ่มโครงการธนาคารปูม้า เพื่อให้สมาชิกที่ได้ปูไข่นอกกระดองนำมาบริจาคให้กับกลุ่มเพื่อนำไปปล่อย ก่อนนำไปขายโดยเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำประมงอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งมีแนวทางฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่ชัดเจน โดยที่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มจะมีการประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดกฎระเบียบกติกาในการปฏิบัติและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดีและนำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันพฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา จ.ราชบุรี ที่นี่เป็นต้นแบบในการทำการเกษตรตามธรรมชาติ โดยยึดหลักการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี ตั้งแต่การใช้ปุ๋ยหมักไข่ ที่สามารถทำเองได้ ปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ แล้วการเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ที่พึ่งพิงกันได้ ไปจนถึงการแปรรูปสู่ผลผลิตและการทำการตลาดและธุรกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านยายกะตา เป็นพื้นที่ตัวอย่างโดยยึดหลักถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ชีวิตตามแบบฉบับวิถีพอเพียงได้ ซึ่งไม่เป็นหนี้ และสามารถสร้างรายได้หลักแสนเลี้ยงดูครอบครัว และขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้อย่างมากมาย รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่นั่นขยายผลชาวบ้านให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านดอกแดงโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนตามวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม หรือวิธีการผลิตแบบผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงนั่นเอง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ได้หมายถึงการทำเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่ว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในทุกสาขาอาชีพที่จะต้องยึดหลักพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ของทุกคนแล้ว จึงนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของระดับชุมชนและระดับประเทศต่อไป ซึ่งการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลกแบบนี้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่เอง ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยทุกคน รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ร่วมพี่น้องเกษตรกรหรือประชุมชนอื่นๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่อยู่เป็นประจำ เพราะว่าคุณพงศ์สิริฯ นั้น เป็นเกษตรกรต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดี ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ มีความพอเพียง มุ่งมั่น ตั้งใจที่ จะถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ผู้อื่นด้วยความรู้สึกที่อยากตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างแท้จริง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็น ป่าโปร่ง คนไปตัดไม้สำหรับเป็นฟืนและสำหรับเผาถ่าน ต่อจากนั้น มีการปลูกพืชไร่และสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นทราย ถูกลมและน้ำชะล้างไปหมด จนเหลือแต่ดินดาน ซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกอากาศ ดินนี้ก็ไม่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์

Powered by MakeWebEasy.com