ตัวอย่างความสำเร็จ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เศรษฐกิจพอเพียง : เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า" พอเพียง " คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ความพอประมาณ : คือ การดำรงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้ คือ ทำงานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ทำงานให้เต็มความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนความพอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม ไม่อยู่อย่างลำบาก และฝืดเคืองจนเกินไป

ความมีเหตุผล : ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ หรือการดำรงชีวิตประจำวัน เราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลา ซึ่งการตัดสินใจที่ดี ควรตั้งอยู่บนการไตร่ตรองถึงเหตุ รวมทั้งคำนึงถึงผลที่อาจตามมาจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ตัดสินใจตามอารมณ์ หรือจากสิ่งที่คนอื่นบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี : คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ทั้งสภาพลม ฟ้า อากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำเกษตร การเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้า การเลิกจ้างพนักงานในบริษัทใหญ่ หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุน เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอ เช่น เตรียมแผนสำรองสำหรับแต่ละสถานการณ์ การมีรายได้หลายทางเพื่อลดความเสี่ยงในวันที่ถูกเลิกจ้าง หรือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

    โดยการดำรงชีวิตตามหลักการทั้งสามข้อนั้น จำเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรมประกอบด้วย ความรู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม เช่น ความรู้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้ธุรกิจและการงานเจริญก้าวหน้า หรือความรู้ในการลงทุนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้นักลงทุน ทั้งนี้ ความรู้และประสบการณ์ จะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ถึงแม้ว่า พื้นฐานความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เหตุผลของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แต่หากทุกคนยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข 

    ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างของชุมชนที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปศึกษาและปฏิบัติจนสำเร็จ เห็นผลภายในระยะเวลาไม่นาน ก่อให้เกิดรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังเหลือเผื่อแผ่ แจกจ่ายไปถึงผู้อื่นด้วย

ศาสตร์พระราชา อ.โพนยาง จ.ศรีสะเกษ การร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนในตำบลโพนยางหน่วยงานภาครัฐและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ปัจจุบันนี้ตำบลโพนยางกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพี่น้องประชาชนในชุมชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้จักการสร้างรายได้และการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งจะช่วยทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขเกิดความมั่นคงเกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งทั้งหมดนี้จะกลายเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้าวนาถุง จ.สุรินทร์ ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งทำให้เราได้เห็นความจริงในข้อที่ว่าชาวนาไทยนั้นยังขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพและไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับในฤดูกาลถัดไปได้ยังคงต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ วันนี้มีกลุ่มเกษตรกรที่เขาประกาศจะช่วยให้ชาวนามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้เองเพียงแค่ใช้วิธีการปลูกข้าวลงในถุงพลาสติกเท่านั้น การปลูกข้าวในถุงพลาสติกหรือว่าการปลูกข้าวนาถุงนั่นเอง

ปราชญ์ชุมชนบ้านฮูแตทูวอ จ.นราธิวาส ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นผู้ที่ตัดสินใจเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อที่จะเอาชนะพื้นดินที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรม จนกระทั่งประสบความสำเร็จและยังถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆในชุมชนได้นำไปทำตามกันอีกด้วย

โครงการศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชน จ.นครสวรรค์ ผู้นำทีนี่เชิญชวนร่วมมือร่วมใจและความเสียสละคนละเล็กคนละน้อยของคนในหมู่บ้านนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ให้ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากพื้นดินที่รกร้างว่างเปล่าปัจจุบันนี้พวกเขาสามารถที่จะปลูกพืชผลต่างๆได้อย่างงดงามแล้วก็มีความสุขกับวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 กระทบต่อหลากหลายอาชีพและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน และตอนนี้หลายหน่วยงาน หลายภาคส่วนก็เร่งมือในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยยึดหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน ให้เกิดการเรียนรู้เกิดองค์ความรู้และเกิดการมีส่วนร่วมให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้นแบบของจังหวัดสามารถช่วยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนหันมาปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองได้มากขึ้น ที่สำคัญเลยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ทั้งยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนา จึงเชื่อได้ว่าจะเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ชุมชนที่นี่ได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างใน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนโดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จากความสำเร็จความล้มเหลวจนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วจึงค่อยๆ ขยายผล ด้วยความรอบคอบปัจจุบันนี้ที่ชุมชนหัวอ่าวเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่สืบสานศาสตร์พระราชา โดยการนำหลักการโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้ได้นั้นสมาชิกจะต้องเรียนรู้ในหลักการทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ซึ่งถือเป็นแนวทางในการใช้ลำดับขั้น เพื่อเดินตามไปทีละขั้นค่อยๆก้าวไปแบบยั่งยืนและมั่นคงซึ่งหากใครทำได้เพราะแม้จะเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นอีกสักกี่ครั้งก็ไม่พบกับความยากจนอย่างแน่นอน

โครงการทหารพันธุ์ดี โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในระยะแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีความรู้มีความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยแล้วก็ได้ผักที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริโภคเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและหากเหลือจากการบริโภคก็ยังสามารถนำมาจำหน่ายสร้างเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย

การขยายผลการจัดทำโครงการโคกหนองนาอินทรีย์วิถีพุทธไปในระดับครัวเรือนโดยน้อมนำพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบริหารจัดการชีวิตและการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้งบประมาณ ขอเพียงกล้า แล้วลงมือทำจากคนที่เคยเป็นหนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีเงินเหลือเก็บพอกินพอใช้ รายการเดินหน้าปฏิรูป วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 https://youtu.be/ypw1tNa2oZ4 ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group เพลงในวิดีโอนี้

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเป็นการจัดให้มีการศึกษาเพื่อหนุนให้เด็กนักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ไม่เน้นการเรียนรู้เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น การพัฒนาพื้นที่เล็กๆที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน พัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อให้เด็กๆได้อาหารกลางวันที่ปลอดภัยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการช่วยเพิ่มทักษะชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนด้วย

ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก สามารถที่จะรวบรวมชาวบ้านขึ้นมาเป็นกลุ่มอาชีพสร้างรายได้เสริมจากการผลิตสินค้าหัตถกรรมออกจำหน่ายในยามว่างและภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้นั้นก็ยังมีการจัดทำฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติตามได้อย่างง่ายด้วย ซึ่งต่อมาชาวบ้านหนองบงได้รับการจัดให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี 2558 แล้วก็ยังเป็นหมู่บ้านพี่ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่หมู่บ้านน้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง

ชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี การผลักดันให้พืชสมุนไพรไทยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นโดยสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติ ที่เน้นการพัฒนาและขึ้นทะเบียนสมุนไพรที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นโอกาสให้สมุนไพรไทยออกสู่ตลาดและสามารถแข่งขันได้ในระดับต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยจะมีชุมชนในการปลูกพืชสมุนไพรหลายแห่ง อย่างในพื้นที่ชุมชนบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ที่เป็นชุมชนต้นแบบในการปลูกพืชสมุนไพร

โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ การทำการเกษตรถือเป็นต้นน้ำของการผลิตภายในประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงต่อไปจนถึงขั้นตอนกลางน้ำและปลายน้ำ กลางน้ำก็คือการแปรรูปและปลายน้ำก็คือการทำการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลนี้ จำเป็นจะต้องมีทิศทางที่สอดคล้องและไปในทางเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ลงมือจากต้นน้ำจะต้องทำตามความต้องการของตลาดเท่านั้นแต่การทำการเกษตรแนวใหม่นั้นเกษตรกรจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตนเอง บนพื้นฐานของความสุขตามวิถีชุมชนหรือที่เราเรียกกันว่าเกษตรเชิงพื้นที่นั่นเอง

ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองสวน จ.สมุทรปราการ โดยคุณลุงซ้อนซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงปลานิล และกุ้งขาวในบ่อเดียวกัน คุณลุงจะทำอย่างไรให้ได้ปลานิลและกุ้งขาวคุณภาพดีจำหน่ายได้ราคาและวันนี้ลุงซ้อนสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกับการจำหน่ายสัตว์น้ำทั้ง 2 ชนิดนี้อีกทั้งยังสามารถประหยัดรายจ่ายจากการใช้พืชผักสวนครัวในพื้นที่แล้วก็ยังสอนชาวบ้านให้ทำวิธีเดียวกันด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆให้กับคนภายนอกให้มีอาชีพที่ยั่งยืน อาหารที่ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วสัตว์น้ำ 2 ชนิดนี้ยังมีมูลค่าสูง สามารถที่จะสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่แต่ละปีได้ไม่น้อยทีเดียว

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่นี่ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเขาเชื่อว่าการตามรอยพ่อนั้น เป็นหนทางในการค้นหาความสุขอย่างแท้จริง และในปัจจุบันสามารถรวมแปลงกับเกษตรกรท่านอื่นในตำบลทับยา และร่วมกันสร้างพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพและปลอดสารเคมี การใช้ชีวิตพอเพียงปลูกข้าวอินทรีย์และไร่นาสวนผสม โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความลำบาก ให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตการขาดแคลนน้ำและบำบัดปัญหาไปได้ ชาวบ้านจึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลาขึ้น เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์โดยเน้นให้ทุกคนนั้นมีรายได้ลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม มะระขี้นก และบอระเพ็ด เป็นพืชที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้ว มากไปกว่านั้นรสชาติของมะระขี้นก และบอระเพ็ด มีรสชาติขมจนต้องเมินหน้าหนีกันทีเดียว แต่ความจริงแล้วการมีรสชาติขมของพืช ผัก ผลไม้เหล่านี้ ถือว่ามีสรรพคุณทางยาที่ดีต่อสุขภาพ ดั่งคำว่า “หวานเป็นลม ขมเป็นยา” และด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านใน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จึงหาวิธีแปรรูปเพื่อเปลี่ยนรสขมให้มาเป็นรสหวานแบบธรรมชาติและสามารถจำหน่ายเป็นของดีประจำท้องถิ่นได้อีกด้วย นอกจากการที่ชาวบ้าน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม นำผลไม้ในท้องถิ่นมาแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายอย่าง จนได้รับรางวัลมากมายแล้วนั้น ทางกลุ่มก็ยังตั้งใจให้ชุมชนทุกรุ่นได้รู้จักพืชผัก ผลไม้เก่าแก่ไม่ให้สูญหายไปอีกด้วย จึงได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลไม้อบแห้ง เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้อีกด้วย

กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพง ชุมชนพงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่มีสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนมะพร้าว แต่ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป บวกกับเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้พืชผลเกษตรตกต่ำ จึงต้องหาอาชีพเสริมกัน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ที่มีแต่โบราณ จนได้รวมกลุ่มกันเลี้ยงผึ้งโพง ที่ชุมชน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างอาชีพเสริม นอกจากเราได้เห็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านทำรีสอร์ทผึ้ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นอย่างดีแล้ว ชาวบ้านยังเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ รวมกันเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

โครงการธนาคารปูม้าชุมชนคลองเทียน ต.แหลมผักเบี้ย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ชุมชนแหลมผักเบี้ยมีการทำประมงชายฝั่งในยาวนานโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสัตว์น้ำที่ต้องการมีการทำประมงมากจนทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงอย่างน่าใจหายชุมชนจึงได้ริเริ่มโครงการธนาคารปูม้า เพื่อให้สมาชิกที่ได้ปูไข่นอกกระดองนำมาบริจาคให้กับกลุ่มเพื่อนำไปปล่อย ก่อนนำไปขายโดยเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำประมงอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งมีแนวทางฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่ชัดเจน โดยที่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มจะมีการประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดกฎระเบียบกติกาในการปฏิบัติและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดีและนำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันพฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา จ.ราชบุรี ที่นี่เป็นต้นแบบในการทำการเกษตรตามธรรมชาติ โดยยึดหลักการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี ตั้งแต่การใช้ปุ๋ยหมักไข่ ที่สามารถทำเองได้ ปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ แล้วการเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ที่พึ่งพิงกันได้ ไปจนถึงการแปรรูปสู่ผลผลิตและการทำการตลาดและธุรกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านยายกะตา เป็นพื้นที่ตัวอย่างโดยยึดหลักถ่ายทอดแนวคิด เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ชีวิตตามแบบฉบับวิถีพอเพียงได้ ซึ่งไม่เป็นหนี้ และสามารถสร้างรายได้หลักแสนเลี้ยงดูครอบครัว และขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้อย่างมากมาย รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่นั่นขยายผลชาวบ้านให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านดอกแดงโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนตามวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม หรือวิธีการผลิตแบบผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงนั่นเอง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ได้หมายถึงการทำเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่ว่าเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในทุกสาขาอาชีพที่จะต้องยึดหลักพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ของทุกคนแล้ว จึงนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของระดับชุมชนและระดับประเทศต่อไป ซึ่งการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นทั่วโลกแบบนี้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่เอง ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยทุกคน รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ร่วมพี่น้องเกษตรกรหรือประชุมชนอื่นๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่อยู่เป็นประจำ เพราะว่าคุณพงศ์สิริฯ นั้น เป็นเกษตรกรต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดี ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ มีความพอเพียง มุ่งมั่น ตั้งใจที่ จะถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ผู้อื่นด้วยความรู้สึกที่อยากตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างแท้จริง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนทุ่งสะท้อน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความอุดมสมบูรณ์ มีการประกอบอาชีพหลักก็คือ สวนยาง และสวนมะพร้าว เมื่อประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำลง ก็ได้ร่วมกันตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย แก้ปัญหาตั้งแต่การเก็บมะพร้าว ปลอกมะพร้าว รวมถึงการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งของใช้ อาหาร ขนม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม จนได้รับรางวัลมากมาย จากการร่วมมือร่วมใจ ทำให้สามารถแก้วิกฤตราคามะพร้าวได้เป็นอย่างดี และนอกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรดูวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าว และส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้เพิ่มอีกด้วย

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี การผลิตข้าวของชาวนามักมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงประกอบกับการดูแลมีปัญหาโรคและแมลง และพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อยและมีคุณภาพต่ำ ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่หาแนวทางแก้ไขก็เกิดการขาดทุน และหันไปทำอาชีพอื่นมากขึ้น ซึ่งชาวนาในจังหวัดเพชรบุรีเห็นถึงความสำคัญได้มีการรวมกลุ่มกันตั้งเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ลดต้นทุน สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ความสำเร็จของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ต้นแบบอย่างครบวงจรและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้กับชาวนาได้อย่างยั่งยืน รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี ผลจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ตำบลโคกสลุง จ.ลพบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้น เพราะว่าที่นั่นมีชุมชนเก่าแก่ที่ประชาชนยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม จึงเกิดเป็นชุมชุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง ชุมชนไทยเบิ้งบนโคกสลุง จะสัมผัสได้ถึงความสุขของผู้คนที่นั่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง นอกจากจะเป็นศูนย์รวมใจของชุมชน ที่แสดงอัตลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันน่าภาคภูมิใจแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการกิจกรรม ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้ได้มีหมี่กรอบรสชาติอร่อย สีสันสวยงาม ยังเป็นอนุรักษ์หมี่กรอบไว้คู่คนไทย รวมถึงการร่วมกลุ่มยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และสิ่งสำคัญเติมความสุขกลุ่ม ให้กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย จ.ปัตตานี เป็นที่ทราบกันดีว่า การส่งออกสินค้าฮาลาล ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวมุสลิม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามข้อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและปราศจากสิ่งต้องห้าม โดยต้องได้รับใบรับรองฮาลาล ซึ่งในประเทศไทยจะมี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ กอท. ในฐานะองค์กรกลางเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานะฮาลาลในโรงงานพร้อมกับตรวจสอบข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดก่อนพิจารณาออกฉลากให้กับผู้ประกอบการ ทำให้ธุรกิจอาหารฮาลาลไทยมีความน่าเชื่อถือ และเริ่มมีการส่งออกสินค้าฮาลาล มาตั้งแต่ ปี 2538 ซึ่งมีทั้งประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งผู้ประกอบการก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยม ปัจจุบัน อาหารฮาลาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของประชาชนชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐให้การทำอาหารฮาลาลที่เคยมีอยู่เฉพาะภายในครัวเรือน พัฒนาเป็นธุรกิจอาหารฮาลาลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การส่งออก ดังเช่น เจ้าของผลิตภัณฑ์กล้วยเส้นปรุงรส แบรนด์ Nawati (นาวาตี) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 2 ในตำบลนาประคู่ อ. โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการทั้งหมด 12 ราย ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น สมาร์ทฮาลาล ร่วมจัดแสดงสินค้าระดับประเทศ ก่อนที่จะตั้งเป้าหมายให้กล้วยเส้นทรงเครื่องจากจังหวัดปัตตานี ไปได้ไกลถึงต่างประเทศ คุณมาลัยได้หันมาศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตและปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้ตรงตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Nawati ได้รับการรับรองเครื่องหมาย อย. และเครื่องหมายฮาลาล พร้อมที่จะทำการตลาดเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ความชอบของผู้บริโภค โดยมีการปรับปรุงรสชาติและหน้าตาของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย ที่สามารถสร้างแบรนด์ของตนเองและทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะนำรายได้มาสู่สมาชิกที่ทำกล้วยแปรรูปเท่านั้น แต่ยังทำให้อาชีพเกษตรกรชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการหันมาปลูกกล้วยน้ำว้า เพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย ซึ่งคุณมาลัยมองว่านี่คือสิ่งที่เธอมีความสุขมากกว่าการมีรายได้ นั่นก็คือ การทำให้ซึ่งชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของเธอ สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น . ทาง ททบ.5 และ NBT อขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ จ.สระบุรี อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี เป็นอำเภอที่ขึ้นว่าดินแดนเมืองคาวบอย และเป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสระบุรี มีทั้งทุนทางธรรมชาติ สังคมและการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เกษตรในตำบลหนองย่างเสือ มีการรวมกลุ่มกันเป็น วิสาหกิจชุมชน โดยกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองย่างเสือ การร่วมกลุ่มกันของเกษตรกร ทำให้การท่องเที่ยว นอกจากจะได้ความรู้และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับชาวชุมชนหนองย่างเสือ นักท่องเที่ยวก็จะได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

ปราชญ์เพื่อความมั่นคง จ.สุพรรณบุรี ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นบุคคลที่ย่องย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านและนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นแก่ผู้คนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเกิดความเชื่อมโยงไปยังผู้คนหลายกลุ่ม ได้สวมบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่เราเรียกว่า ปราชญ์เพื่อความมั่นคง เรื่องราวของคุณเกษมชัย แสงสว่าง ปราชญ์ที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งแม้ในชีวิตของท่านได้รับรางวัลมามากมาย แต่ท่านก็ยังไม่หยุดทำงานเพื่อสังคม และยังรับหน้าที่อันสำคัญของนักปราชญ์เพื่อความมั่นคง ในการนำความเปลี่ยนแปลงไปสู่ชุมชนให้อยู่ดีกินดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT https://youtu.be/k-9ZodKK5lM​ ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา จ.ลพบุรี ถั่วดาวอินคา เป็นถั่วที่มีต้นกำเนิดในประเทศแถบอเมริกาใต้ แต่คนไทยนำมาปลูกและมีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งชาวบ้านได้นำถั่วดาวอินคา มาแปรรูปเป็นสินค้าหลายชนิด สามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นกอบเป็นกำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา ถือเป็นตัวอย่างของเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ที่เปิดใจเรียนรู้และรับฟังคำแนะนำจากหน่วยงานราชการให้เข้ามาส่งเสริมในสิ่งที่ขาด จนสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ประกอบกับการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการทำการตลาด ประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าได้โดนใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

Powered by MakeWebEasy.com