ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

Last updated: 19 ก.ค. 2565  |  3574 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง	จังหวัดเชียงใหม่

    “...ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านปางอุ๋ง โดยจัดโครงการชลประทานจากลำห้วยปางเกี๊ยะ และห้วยแม่หยอด เพื่อส่งน้ำให้หมู่บ้านปางอุ๋ง และหมู่บ้านใกล้เคียง ทรงแนะนำเรื่องอาชีพปลูกพืชชนิดใหม่เป็นรายได้ทดแทนฝิ่น...” 

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ประวัติความเป็นมา

    หมู่บ้านปางอุ๋ง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมานานกว่า 70 ปีอยู่ในเขตตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นที่อยู่ของชนชาวเขาเผ่าลั๊วะชาวเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยงที่อพยพจากถิ่นอื่น เข้ามาทำไร่เลื่อนลอยหรือปลูกฝิ่น เข้ามาตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป โดยทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นมาช้านาน เมื่อปีพ.ศ. 2521 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนีผู้อำนวยการโครงการหลวง ได้ตั้งโครงการหลวงปางอุ๋ง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาบ้านปางอุ๋ง โดยการปลูกพืชชนิดต่างๆ ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ 10 ไร่

  วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2522

    เวลา 15.15 น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ไปยังลานเฮลิคอปเตอร์ภูพิงคราชนิเวศน์เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

     เวลา 15.00 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านปางอุ๋ง ณ ที่นั้น ร้อยเอกยงยุทธ บุญวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลเบิก นายวสันต์เลิศธรรมเทวีนายอำเภอแม่แจ่ม และ พันตรีนครตุงคสวัสดิ์ ผู้บังคับการหน่วยทหารชุดก่อสร้างที่ 4 กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยกลาง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เผ่าเย้า และเผ่ากะเหรี่ยง ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท อยู่เป็นจำนวนมากทรงพระราชปฏิสันถารกับบุคคลเหล ่านั้น เกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานถุงของขวัญและอุปกรณ์การศึกษาแด ่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เสร็จแล้วทรงพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยกลาง แสดงออกถึงความพอพระราชหฤทัยที่ได้มีการก่อสร้างทางจากอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่งเสริมให้การคมนาคมสะดวกขึ้น เป็นผลให้เศรษฐกิจเจริญขึ้นตามลำดับ อีกทั้งพระราชทานกระแสพระราชดำริให้นายมนัส ปิติวงค์อธิบดีกรมชลประทาน พิจารณาจัดโครงการชลประทานจากลำห้วยปางเกี๊ยะ และห้วยแม่หยอดเพื่อส่งน้ำให้หมู่บ้านปางอุ๋ง และหมู่บ้านใกล้เคียง จากนั้น ทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรบ้านปางอุ๋ง และเสด็จเข้าทอดพระเนตรร้านสหกรณ์ชาวไทยภูเขา ซึ่ง นายเซาลือ แซ่เห่อ ผู้ใหญ่บ้านเผ่าม้ง ได้ร่วมกับลูกบ้านสมทบทุนก่อตั้งขึ้น เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์บรรทุกของร้านสหกรณ์ฯเสด็จพระราชดำเนินตามถนนขุนยวม-แม่นาจรซึ่งเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยกลางกำลังดำเนินการก่อสร้าง ทรงทอดพระเนตรบริเวณนาของชาวไทยภูเขาณที่นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระกระแสพระราชดำริแก่ นายเล็ก จินดาสงวน ผู้อำนวยการหัวหน้างานจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน ให้พิจารณาจัดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในบริเวณนั้น เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังที่ประทับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทรงเยี่ยมราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม ่อม ให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินร่วมช่วยหน่วยแพทย์พระราชทานที่เดินทางมาล่วงหน้า เพื่อตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังลานเฮลิคอปเตอร์ภูพิงคราชนิเวศ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ ถึง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เมื่อเวลา 18.10 น.

  วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2523

    เวลา 11.15 น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีจากลานเฮลิคอปเตอร์ ภูพิงคราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาต้นน้ำ หน่วยที่ 15 ห้วยทรายเหลือง (ห้วยแม่สะต๊อบ) และโครงการหลวงปางอุ๋ง ตลอดจนเยี่ยมราษฎร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการพัฒนาต้นน้ำ หน่วยที่ 15 ห้วยทรายเหลือง (ห้วยแม่สะต๊อบ) ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน ถุงของขวัญผ้าห่ม และ ยารักษาโรคแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และคนงานของ โครงการพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 15 และ หน่วยที่ 13 (แม่หยอด) ต่อจากนั้น ทรงดำเนินทอดพระเนตรบริเวณโครงการฯ ซึ่งกองอนุรักษ์ต้นน้ำของกรมป่าไม้ได้ดำเนินการปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำ และปลูกป่าฟืน อีกส่วนหนึ่ง สำหรับให้ราษฎรใช้สอยเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม นอกจากนั้นยังได้จัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรถาวรแก่ราษฎรตลอดจนตัดถนน เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดจากโครงการฯ และหมู่บ้านไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน และจัดสร้างโรงเรียนสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเล ่าเรียนโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่โครงการฯว่า ควรรีบสำรวจแหล่งน้ำในภูเขารอบบริเวณโครงการฯ ร ่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เพื่อพิจารณาหาสถานที่กั้นฝายเล็กๆหลายๆ แห่ง เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับส่งน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค บริโภค ตลอดจนใช้ในแปลงเกษตรกรของโครงการฯ อย่างเพียงพอ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือราษฎรโดยตรงแล้วยังเป็นการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าทางอ้อมอีกด้วย ต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าม้งที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ บริเวณนั้น แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปตามถนนหน ่วยทหารช ่างก ่อสร้างที่ 5 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกำลังดำเนินการก่อสร้างไปยังบริเวณป่าสน เพื่อประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันเสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังหมู่บ้านปางอุ๋งตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่เป็นจำนวนมาก และทรงทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน ่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม ่อมให้เดินทางล่วงหน้ามาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานถุงของขวัญ ผ้าห่มและยารักษาโรคแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และคนงานที่ปฏิบัติงาน ณ โครงการหลวงปางอุ๋ง จากนั้น ทรงพระราชดำเนินไปยังสำนักงานโครงการหลวงปางอุ๋ง ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชตามวิธีเกษตรแผนใหม่และส ่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สามารถทำรายได้ดีทดแทนฝิ ่นได้ตลอดจนพัฒนาหมู ่บ้านให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยจัดบริการด้านการศึกษาและการปฐมพยาบาลด้วยสมควรแก่เวลาจึงทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังลำห้วยและทอดพระเนตรบริเวณที่มีโครงการจะสร้างฝายเพื่อส่งน้ำไปยังบ่อพักและแจกจ่ายน้ำไปยังแปลงเกษตรกรของโครงการฯ และพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในหมู่บ้าน ตลอดจนใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วยเสร็จแล้ว ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึง ภูพิงคราชนิเวศน์เมื่อเวลา 18.00 น.


  วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2524

    เวลา 14.45 น.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปทอดพระเนตรโครงการหลวงปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

    ครั้นเสด็จถึงโครงการหลวงบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทรงพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่และสมาชิกโครงการหลวงฯราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตลอดจนกลุ่มยุวเกษตรกรชาวเขาปางอุ๋งและยุวเกษตรกรชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้านแม่หยอด ซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯ ได้ฝึกอบรมให้รู้จักการเลี้ยงไก่ หมู ตลอดจนการปลูกไม้ผล และปลูกพืชสวนครัวโดยถูกหลักวิชาการเกษตร ต่อจากนั้น ทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรโรงเพาะชำต้นกาแฟ จำนวนประมาณ 160,000 ต้น และไร่กาแฟซึ่งสมาชิกโครงการหลวงฯ ได้ปลูกไว้ประมาณ 10,000 ต้น ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำ ซึ่งกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและกรมชลประทานได้ร่วมมือกันก่อสร้าง เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเดิมเป็นไร่ฝิ่นเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ สำหรับปลูกไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ บ๊วย พีช แพร์แอปเปิ้ล เพอร์ซิมอน พลับ สาลี่ ท้อ และไม้ดอก คือ แกลดิโอลัส สมควรแก่เวลาจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ ถึงลานเฮลิคอปเตอร์ภูพิงคราชนิเวศน์เมื่อเวลา 18.35 น


  วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2525

    เวลา 11.15 น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากลานเฮลิคอปเตอร์ภูพิงคราชนิเวศน์ไปทอดพระเนตรโครงการหลวงปางอุ๋งและโครงการวัดจันทร์ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการหลวงปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้นเสด็จถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ทรงพระราชทานถุงของขวัญ ยารักษาโรคอุปกรณ์การเรียนและการกีฬาตลอดจนพันธุ์บ๊วย แก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่โครงการหลวง ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ยุวเกษตรกรชาวเขา ครูนักเรียนต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง กับสมาชิกโครงการหลวงฯ ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่บริเวณนั้นเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำ และสวนผลไม้เมืองหนาว ในเนื้อที่ 200 ไร่ ในการนี้มีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯ และราษฎรร่วมกัน วางแผนการจัดที่ดินสำหรับปลูกข้าวไร่ สำหรับบริโภคเอง สลับกับการปลูกถั่ว สำหรับจำหน่ายร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่โครงการหลวงฯ ส่งเสริมอยู่แล้ว เนื่องจากโครงการฯ มีระบบชลประทานดีอยู่แล้ว จากนั้น ทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ่อก๊าซชีวภาพสำหรับใช้หุงต้มและจุดตะเกียง
ในพื้นที่สูง ซึ่งมีระบบอุ่นถังก๊าซ เพื่อเร่งปฏิกิริยาในขณะที่อุณหภูมิภายนอกมีระดับต่ำ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปยังโครงการหลวงวัดจันทร์


การดำเนินงานด้านการส่งเสริม/การวิจัย

    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่และกาแฟ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้แก่ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกพืชที่ดี(GAP)ส่งเสริมการสร้าง
รายได้ที่มั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร มีจำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิก จำนวน 264 ราย นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์4 อย่างการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติดการพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป


ลักษณะทั่วไปของพื้นที่

      ที่ตั้ง : บ้านปางเกี๊ยะ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

      ภูมิประเทศ : เป็นแบบเนินเขามีภูเขาสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่มีความลาดชัน มากกว่าร้อยละ 35 มีพื้นที่ราบอยู่ตามบริเวณหุบเขาโดยมีลำห้วยและลำธารขนาดใหญ่ (ห้วยแม่หยอด) ไหลผ่าน

      การใช้ประโยชน์ที่ดิน : ประกอบด้วย พื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่อยู่อาศัย 13,786 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.6 พื้นที่ป่าอนุรักษ์31,704.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.95 พื้นที่ป่าที่รอการ ฟื้นฟู 2,578 คิดเป็นร้อยละ 5.36 รวมทั้งหมด 48,068.54 ไร่ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ที่ 4.5 - 5.5

      ภูมิอากาศ :  มีอุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,415 มิลลิเมตร/ปี  

      การเดินทาง : จากเมืองถึงศูนย์ฯ ปางอุ๋ง มี2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 108 ถึงอำเภอจอมทอง เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางขึ้นดอยอินทนนท์หมายเลข 1009 ถึงจุดตรวจที่ 2 เลี้ยวขวาไปตามทางเส้นทาง หมายเลข 1192 ถึงอำเภอแม่แจ่ม ไปตามเส้นทาง 1088 ถึงบ้านแม่นาจรเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทาง 1263 ถึงบ้านปางอุ๋งรวมการเดินทาง จากเมืองถึงศูนย์ฯ ปางอุ๋ง มี2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหมายเลข 108 ถึงอำเภอจอมทอง เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางขึ้นดอยอินทนนท์หมายเลข 1009 ถึงจุดตรวจที่ 2 เลี้ยวขวาไปตามทางเส้นทาง หมายเลข 1192 ถึงอำเภอแม่แจ่ม ไปตามเส้นทาง 1088 ถึงบ้านแม่นาจรเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทาง 1263 ถึงบ้านปางอุ๋งรวมระยะทาง 250 กก. ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 จากเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านอำเภอหางดงสันป่าตองจอมทองแม่สะเรียงแม่ลาน้อยถึงอำเภอขุนยวม มีทางแยกไปบ้านปางอุ๋งอีก 25กิโลเมตร ถึงบ้านปางอุ๋งและศูนย์ฯ ปางอุ๋ง รวมระยะทาง 381 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมง 


ข้อมูลหมู่บ้านและประชากร

    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง รับผิดชอบการพัฒนาในการพื้นที่ชุมชน 9 หมู่บ้าน 17 หย่อมบ้าน ซึ่งมีประชากรรวม 1,597 ครัวเรือน จำนวน 7,699 คน ซึ่งเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง และม้ง


การปลูกพืช

    ผลผลิตหลัก ได้แก่ มะเขือเทศเชอรี่ มันฝรั่ง

    ผลผลิตรอง ได้แก่ พริกหวาน บีทรูท มะเขือเทศโครงการหลวง


โครงสร้างพื้นฐาน

    ถนน ถนนก่อนเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรังถนน ถนนก่อนเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรัง

    1) บ้านนากลาง หมู่ 2 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

    2) บ้านผาละปิหมู่ 8 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

    3) บ้านแม่สะต๊อบ หมู่ 9 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

    4) บ้านแม่ลาก๊ะ (แม่ฮ่องสอน) หมู่ 8 ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

    5) บ้านยอดไผ่ หมู่ 17 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

    6) บ้านแม่หยอด หมู่ 9 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

    7) บ้านป่ากล้วย หมู่ 9 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

    ไฟฟ้า มีครบทุกหมู่บ้าน    

    ประปา ทุกหมู่บ้านมีประปาภูเขาใช้อุปโภค บริโภค

    อาศรมพระธรรมจาริก (ขึ้นตรงต่อวัดพระศรีโสดา จ.เชียงใหม่) จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ บ้านปางอุ๋ง บ้านห้วยขี้เปอะ บ้านแม่หยอด บ้านป่ากล้วย บ้านยอดไผ่ บ้านห้วยผักกูด บ้านแม่สะต๊อบใต้ บ้านแม ่สะต๊อบเหนือ บ้านน้ำตก บ้านนากลางเหนือ และบ้านผาละปิ

    โบสถ์ศาสนาคริสต์ จำนวน 8 โบสถ์ได้แก่ บ้านปางอุ๋ง บ้านปางอุ๋งใหม่ บ้านปางเกี๊ยะ บ้านผาละปิเหนือ บ้านผาละปิกลาง บ้านผาละปิใต้บ้านห้วยบง บ้านนากลาง

     โทรศัพท์ 099-3670002 (มีสัญญาณโทรศัพท์ได้แก่ AIS, D-TAC, TRUE MOVE)

     อีเมล pang_ung2006@yahoo.co.th


สภาพเศรษฐกิจสังคม

    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋งส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรอาชีพหลัก คือ การปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ เช่น มะเขือเทศเชอรี่ อะโวคาโด ถั่วอะซูกิ อาชีพรอง คือ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และงานหัตถกรรม

    1. รายได้เฉลี่ย

        รายได้เฉลี่ย เกษตรกรมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ประมาณ 64,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร

    2. การรวมกลุ่มเกษตรกร

        การรวมกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ได้แก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มออมทรัพย์กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์การเกษตร

    3. บริการสาธารณสุข

         ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปางอุ๋ง

    4. ความช่วยเหลือจากภาครัฐ

        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก กรมพัฒนาที่ดิน กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน

 

 

อ้างอิง :


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้