อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน ปฐมบทแห่งหลักปรัชญาฯ

Last updated: 6 มิ.ย. 2565  |  489 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน ปฐมบทแห่งหลักปรัชญาฯ

    นับแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 พระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่ง ธรรมทั้งปวงและทรงเปรียบประดุจแสงชัชวาลที่สาดส่อง นำการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคงยั่งยืนมาเป็นเวลาอันยาวนาน ด้วยพระปณิธานอันแกร่งกล้าที่จะทรงเสียสละประโยชน์ส่วนพระองค์ เพื่อพสกนิกรชาวไทย และทรงถือว่าทุกข์ของพสกนิกร คือ ทุกข์ของพระองค์ ดั่งพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 

 

    พระองค์ทรงตระหนักว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน และเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ พระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน และศึกษาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพื้นที่ชนบททุกภูมิภาค พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพที่ทุรกันดาร และทรงรับทราบปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน ซึ่งนำไปสู่พระบรมราชวินิจฉัยในปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน โดยพระราชทานแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้นการพัฒนาให้ประชาชนในชนบท มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถ พึ่งตนเองได้ อันเป็นการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง “หลักการทรงงาน” เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงยึดเป็นหลักการในการพัฒนา ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สรุปได้ดังนี้

  • ประการแรก : การพัฒนา ต้องเอา “คน” เป็นตัวตั้ง ยึดหลัก “ผลประโยชน์ของประชาชน” และยึดหลักคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน หรือ ขาดทุนคือกำไร
  • ประการที่สอง : ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น ทรงให้ความสำาคัญต่อการ “ศึกษาข้อมูล อย่างเป็นระบบ” และ “พัฒนาคน” โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในพื้นที่ รวมทั้งข้าราชการต้อง ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เพื่อสามารถแก้ปัญหาและสอดรับกับความต้องการของประชาชน
  • ประการที่สาม : การพัฒนาต้องเริ่มต้นจาก “การพึ่งตนเอง” โดยรู้จักประมาณตน และดำเนินการด้วยความรอบคอบ และ “ทำตามลำดับขั้น” สร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชน และครอบครัว ให้พอมีพอกิน พอใช้ ก่อน แล้วจึงพัฒนาต่อไป การรวมกลุ่มช่วยเหลือ พึ่งพากัน และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ แล้วจึงพัฒนาเครือข่ายเชื่อมกับสังคมภายนอก เพื่อความพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ดังคำที่ทรงใช้ว่า “ระเบิดจากข้างใน”

ด้วยความปรารถนาดีจาก กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้