โครงการสาธิตทฤษฏีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปักธงชัย) จังหวัดนครราชสีมา

Last updated: 2021-07-27  |  981 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการสาธิตทฤษฏีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปักธงชัย) จังหวัดนครราชสีมา

     “ มีคนเอาที่มาให้อยู่อำเภอปักธงชัย...บอกว่าทำอะไรก็ได้...จึงจะทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ ในที่ที่เหลือส่วนหนึ่งจะทำการเพาะปลูกแบบชาวบ้านแบบไม่ได้ส่งเสริม หมายความว่าใช้น้ำฝน ใช้ธรรมชาติ แต่อีกส่วนหนึ่งจะทำแบบทฤษฎีใหม่ที่ขุดสระและแบ่งเป็นส่วนที่จะปลูกข้าว ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกพืชสวน ”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้รับที่ดินที่ราษฎร น้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณ  ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และพระราชทานที่ดังกล่าวให้จัดทำโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ขนาดเล็กๆ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจรรยา ปั้นดี เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 2 แปลง พื้นที่รวมทั้งสิ้น 21 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านฉัตรมงคล ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพระราชทานที่ดินดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีพระราชดำริให้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการสาธิต “ทฤษฎีใหม่” และการทำนาแบบวิถีชาวบ้าน

     ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2541 นางสมควร มณีสุริยา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าถวายที่ดิน อยู่ติดกันทางทิศใต้แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพิ่มเติมอีก จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา นอกจากนี้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2548 นายรัตนะ ปั้นดี ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ซึ่งอยู่ติดกันทางทิศตกแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 32 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

 

วัตถุประสงค์โครงการ

    1. เพื่อสาธิตการทำเกษตร “ทฤษฎีใหม่" โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    2. ให้บริการทางวิชาการเกษตร

    3. เป็นสถานที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสานแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

 

กิจกรรม

    1. กิจกรรมทฤษฎีใหม่       รวมพื้นที่ 15 ไร่

        1.1 สระกักเก็บน้ำ                 พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน  (ร้อยละ 17)

        1.2 นาข้าว                           พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน (ร้อยละ 30)

        1.3 การเกษตรทางด้านอื่น  พื้นที่ 7 ไร่ (ร้อยละ 47)

        1.4 อยู่อาศัย                        พื้นที่ 1 ไร่ (ร้อยละ 6)

    2. กิจกรรมข้าว                       พื้นที่  9 ไร่

    3. กิจกรรมบริหารทั่วไป         พื้นที่  8 ไร่ 2 งาน

 

ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมทฤษฎีใหม่ รวมพื้นที่ 15 ไร่

    ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานให้กับเกษตรกรนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย

     ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 การผลิต

        เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ 30:30:30:10 หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้บริโภคเพียงพอต่อการดำรงชีพ หากผลผลิตเหลือจึงนำไปจำหน่าย สามารถดำเนินการ ได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ดังนี้

        ส่วนที่ 1 : พื้นที่ร้อยละ 30 เพื่อขุดสระน้ำสำหรับกักเก็บน้ำฝนไว้ให้แก่ข้าวนาปียามที่ข้าวต้องการน้ำ  และหากมีน้ำเหลือก็อาจใช้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

        ส่วนที่ 2 : พื้นที่ร้อยละ 30 เพื่อปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครัวเรือน

        ส่วนที่ 3 : พื้นที่ร้อยละ 30 เพื่อปลูกพืชสวนหรือพืชไร่ โดยยึดหลักว่าควรปลูกพืชที่จะต้องบริโภค

        ส่วนที่ 4 : พื้นที่ร้อยละ 10 เพื่อปลูกที่อยู่อาศัย โรงเก็บของ โรงเลี้ยงสัตว์ ถนนเข้าบ้าน

        (สัดส่วนที่ให้ไว้ 30:30:30:10 เป็นสัดส่วนไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น จำนวนสมาชิกในครัวเรือน สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เป็นต้น)

     ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 การรวมกลุ่ม 
        เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ เพื่อวางแผนร่วมกันในการผลิต การตลาด การศึกษา การเป็นอยู่ สวัสดิการ สังคมและศาสนา

     ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 การดำเนินธุรกิจ  

        ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุน เช่น โรงสี สหกรณ์ร้านค้า สถานีบริการน้ำมันรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต

สถานที่ตั้งโครงการ

    หมู่ที่ 14 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
    โทรศัพท์ : 081 712 1576, 083 754 1248
 

 

 

อ้างอิง : 

  

 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com