ตัวอย่างความสำเร็จ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เศรษฐกิจพอเพียง : เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า" พอเพียง " คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ความพอประมาณ : คือ การดำรงชีวิตให้เหมาะสม ซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหารายได้ และพอประมาณในการใช้จ่าย ความพอประมาณในการหารายได้ คือ ทำงานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริต ทำงานให้เต็มความสามารถ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนความพอประมาณในการใช้จ่าย หมายถึง การใช้จ่ายให้เหมาะกับฐานะความเป็นอยู่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว และในขณะเดียวกัน ก็ใช้จ่ายในการดูแลตนเอง และครอบครัวอย่างเหมาะสม ไม่อยู่อย่างลำบาก และฝืดเคืองจนเกินไป

ความมีเหตุผล : ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ หรือการดำรงชีวิตประจำวัน เราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลา ซึ่งการตัดสินใจที่ดี ควรตั้งอยู่บนการไตร่ตรองถึงเหตุ รวมทั้งคำนึงถึงผลที่อาจตามมาจากการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ไม่ใช่ตัดสินใจตามอารมณ์ หรือจากสิ่งที่คนอื่นบอกมาโดยปราศจากการวิเคราะห์

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี : คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ทั้งสภาพลม ฟ้า อากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำเกษตร การเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้า การเลิกจ้างพนักงานในบริษัทใหญ่ หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุน เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง และตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอ เช่น เตรียมแผนสำรองสำหรับแต่ละสถานการณ์ การมีรายได้หลายทางเพื่อลดความเสี่ยงในวันที่ถูกเลิกจ้าง หรือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

    โดยการดำรงชีวิตตามหลักการทั้งสามข้อนั้น จำเป็นต้องมีความรู้และคุณธรรมประกอบด้วย ความรู้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม เช่น ความรู้ในการประกอบวิชาชีพช่วยให้ธุรกิจและการงานเจริญก้าวหน้า หรือความรู้ในการลงทุนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้นักลงทุน ทั้งนี้ ความรู้และประสบการณ์ จะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ถึงแม้ว่า พื้นฐานความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เหตุผลของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แต่หากทุกคนยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข 

    ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างของชุมชนที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปศึกษาและปฏิบัติจนสำเร็จ เห็นผลภายในระยะเวลาไม่นาน ก่อให้เกิดรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังเหลือเผื่อแผ่ แจกจ่ายไปถึงผู้อื่นด้วย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวรรค์บ้านนา จ.นครสวรรค์ รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกัมปงบึงปรง รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT  ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

โครงการธนาคารต้นไม้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองและของชุมชนภายใต้แนวคิด "ต้นไม้" เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง มีราคา สามารถถือครองได้ สามารถใช้เป็นบำนาญยามชราและเป็นมรดกแก่ลูกหลานต่อไปได้ ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลที่มีการแก้ไขกฎหมายป้าไม้ให้ประชาชนสามารถปลูกไม้มีค่าบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองได้ โดยมีกรส่งเสริมการปลูกไม้มีคา ผ่านชุมชนทั่วประเทศ 20,000 แห่ง หรือ 2.6 ล้นครัวเรือน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศ 26 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี ซึ่งเกษตรกรจะได้รับประ โยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มในที่ดิน เปรียบเสมือนการออมทรัพย์หรือการลงทุนในระยะยาว ในขณะเดียวกันก็สามารถทำการเกษตรแบบวนเกษตร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องป่าไม้ โดยใช้หลักไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ให้ประโยชน์ทั้งเรื่องกิน การใช้สอย เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเมือง พื้นที่เขตบางคอแหลมเป็นพื้นที่ที่มีชุมบ้านเรือนอยู่หนาแน่น ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสวนกล้วยขนาดใหญ่อยู่ในชุมชนเมืองกล้วยนั้นถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตไว ให้ผลผลิตดี และศัตรูพืชน้อย เป็นพืชที่คนไทยคุ้นเคยนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ซึ่งการฟื้นฟูที่ว่างกลางกรุงให้เป็นสวนกล้วยได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ตัวจริง เพราะแทนที่จะเป็นพื้นที่รกร้าง กลับทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ชาวบ้านในละแวกนี้สามารถปลูกพืชผักอื่นๆ และเก็บผลผลิตมาบริโภคกันเองน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่าง พออยู่ พอกิน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้